กำหนดการลงทะเบียนและการชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2559

 กำหนดการลงทะเบียนและการชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 2-16 พฤษภาคม 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 2-16 พฤษภาคม 2559 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

กำหนดการลงทะเบียนและการชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน/2558

 กำหนดการลงทะเบียนการชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน/2558

ประกาศงดการเรียนการสอน เนื่องด้วยวันสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

 ประกาศงดการเรียนการสอน เนื่องด้วยวันสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบ คุมสอบ และตารางสอบ การสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา2559

การแจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 การแจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ประกาศปิดปรับปรุงระบบสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะทำการปรับปรุงระบบ จึงของดการให้บริการระบบสารสนเทศ ในวันที่ 8 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 17.30-20.00 น จึงขออภัยในความไม่สะดวก

กำหนดการลงทะเบียนและการชำระเงิน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 กำหนดการลงทะเบียนและการชำระเงิน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ประกาศงดการเรียนการสอน เนื่องด้วยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

 ประกาศงดการเรียนการสอนเนื่องด้วยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557